Nạo vét kênh Ba Muồng

Nạo vét kênh Ba Muồng

7
Quí III/2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.734.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu