Nạo vét kênh Ông Bảo – Bà Kén

Nạo vét kênh Ông Bảo – Bà Kén

8
Quí III/2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.691.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu