Nạo vét Rạch Bầu Điền

Nạo vét Rạch Bầu Điền

10
Quí III/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 640.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá