Nạo vét rạch Vàm Tắc 1 và Vàm Tắc 2

Nạo vét rạch Vàm Tắc 1 và Vàm Tắc 2

11
Quí III/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 602.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá