Nạo vét rạch Ông Tùng

Nạo vét rạch Ông Tùng

13
Quí III/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.385.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá