Thi công xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải

Thi công xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải

01
quí II năm 2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.762.198.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)