Gói thầu số 3:Nhà giáo dục thể chất+câu lạc bộ;Sửa chữa nâng cấp cổng ra vào;Hàng rào

Gói thầu số 3:Nhà giáo dục thể chất+câu lạc bộ;Sửa chữa nâng cấp cổng ra vào;Hàng rào

1
Ngay sau thời điểm đóng thầu
Không quá 200 ngày, kể từ ngày khởi công
Giá gói thầu:
 • 6.651.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá