Gói thầu số 1:Khảo sát, thiết kế KT-BVTC-TDT

Gói thầu số 1:Khảo sát, thiết kế KT-BVTC-TDT

01
Từ tháng 3/2007 đến tháng 10/2007
6.5 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.500.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói