Gói thầu số 3:Mua sắm trang thiết bị

Gói thầu số 3:Mua sắm trang thiết bị

03
Từ tháng 11/2007 đến tháng 12/2007
1.5 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.050.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)