Gói thầu số 4:Xây dựng nhà quản lý hệ thống và Trung tâm truyền thông đào tạo cộng đồng

Gói thầu số 4:Xây dựng nhà quản lý hệ thống và Trung tâm truyền thông đào tạo cộng đồng

04
Từ tháng 01/2008 đến tháng 7/2008
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.500.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá