Gói thầu số 6: Tư vấn Giám sát quản lý môi trường

Gói thầu số 6: Tư vấn Giám sát quản lý môi trường

06
Từ tháng 01/2008 đến tháng 7/2008
54 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.217.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói