Gói thầu số 7: Rà phá bom mìn

Gói thầu số 7: Rà phá bom mìn

07
Từ tháng 01/2008 đến tháng 5/2008
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.200.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói