Xây dựng đê, trạm bơm, cống tiểu vùng III

Xây dựng đê, trạm bơm, cống tiểu vùng III

09
Từ tháng 04/2008 đến tháng 11/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 6.970.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá