Xây dựng đê, trạm bơm, cống tiểu vùng XI

Xây dựng đê, trạm bơm, cống tiểu vùng XI

17
Từ tháng 06/2008 đến tháng 1/2009
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.380.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá