Xây dựng đê, trạm bơm, cống tiểu vùng IX hữu

Xây dựng đê, trạm bơm, cống tiểu vùng IX hữu

28
Từ tháng 12/2008 đến tháng 7/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.880.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá