Xây dựng đê, trạm bơm, cống tiểu vùng I

Xây dựng đê, trạm bơm, cống tiểu vùng I

33
Từ tháng 9/2009 đến tháng 3/2010
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.250.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá