Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa Cống Bắc. Tiểu dự án Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Phú Ninh thuộc dự án Hỗ trợ Thuỷ lợi Việt Nam

Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa Cống Bắc. Tiểu dự án Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Phú Ninh thuộc dự án Hỗ trợ Thuỷ lợi Việt Nam

Tên dự án:Tiểu dự án Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Phú Ninh thuộc dự án Hỗ trợ Thuỷ lợi Việt Nam
Tên gói thầu:Sửa chữa Cống Bắc
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Lô 10, Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.812288, 812056; Fax: 0510812033.
18/03/2008 đến 18/04/2008
1.000.000 (VND)
18/04/2008 09:00
18/04/2008 09:00