Đường nội bộ giai đoạn II

Đường nội bộ giai đoạn II

01
21/04/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 12098152000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói