Phần xây dựng: Phần nhà chính; nhà khách; sân đường; cổng,tường rào, nhà bảo vệ ; cấp thoát nước, cứu hoả ngoà nhà; chống mối; chiếu sáng ngoaig nhà và hệ thống báo cháy.

Phần xây dựng: Phần nhà chính; nhà khách; sân đường; cổng,tường rào, nhà bảo vệ ; cấp thoát nước, cứu hoả ngoà nhà; chống mối; chiếu sáng ngoaig nhà và hệ thống báo cháy.

Gói thầu số 1
quý I,II năm 2008
360
Giá gói thầu:
 • 11770408000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá