Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Cầu Khương Thọ- Đường ĐT617. Cầu Khương Thọ-Đường ĐT617

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Cầu Khương Thọ- Đường ĐT617. Cầu Khương Thọ-Đường ĐT617

Tên dự án:Cầu Khương Thọ-Đường ĐT617
Tên gói thầu:Xây dựng Cầu Khương Thọ- Đường ĐT617
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án hạ tầng, số 16 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại: 0510-812.844, Số Fax: 0510-813.559
24/03/2008 đến 08/04/2008
500000 (VND)
08/04/2008 09:00
08/04/2008 09:00