Gồm các phần việc trong chi phí quản lý dự án.

Gồm các phần việc trong chi phí quản lý dự án.

Gói thầu số 9
Thời điểm thích hợp
Thời gian thích hợp
Giá gói thầu:
 • 263611000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo thời gian