Gồm các phần việc trong chi phí đền bù.

Gồm các phần việc trong chi phí đền bù.

Gói thầu số 12
Thời điểm thích hợp
Thời gian thích hợp
Giá gói thầu:
 • 200000000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp