Thiết kế – Giám sát – Quản lý dự án

Thiết kế – Giám sát – Quản lý dự án

1
tháng 12 năm 2007 đến tháng 1 năm 2008
Qúy1/2008 đến quý 2 năm 2011
Giá gói thầu:
 • 5.300.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm