Thi công cầu tàu, bến xà lan và nạo vét

Thi công cầu tàu, bến xà lan và nạo vét

3
qúy 3/2008
Quý 3/2008 – Quý 4/2010
Giá gói thầu:
 • 44.595.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói