Cung cấp 24 cần cẩu bờ chuyên dụng bốc dỡ container

Cung cấp 24 cần cẩu bờ chuyên dụng bốc dỡ container

6
quý 1 năm 2009
Quý 1/2009 – Quý 2/2010
Giá gói thầu:
 • 30.000.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói