Giám sát khảo sát

Giám sát khảo sát

02
30 ngày
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.316.838 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá