Lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình

Lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình

03
30 ngày
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 48.042.720 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm