Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

04
30 ngày
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.831.300 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm