Thẩm tra tổng dự toán

Thẩm tra tổng dự toán

05
30 ngày
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.742.200 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm