Hệ thống chống sét, cáp điện

Hệ thống chống sét, cáp điện

01
14h00 ngày 13 tháng 5 năm 2008
Tháng 5 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 91.304.419 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói