Gói tư vấn 5: Giám sát thi công các gói xây lắp

Gói tư vấn 5: Giám sát thi công các gói xây lắp

02
Quý II năm 2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 304.551.148 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm