Gói tư vấn 6 (bổ sung): Tư vấn kiểm định QLCL

Gói tư vấn 6 (bổ sung): Tư vấn kiểm định QLCL

03
Quý I năm 2009
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 106.592.902 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm