Gói (bổ sung) kiểm toán vốn đầu tư

Gói (bổ sung) kiểm toán vốn đầu tư

04
Quý IV năm 2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 73.689.421 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm