Gói bảo hiểm công trình xây dựng

Gói bảo hiểm công trình xây dựng

05
Quý II năm 2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 95.390.780 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm