Gói Xây lắp

Gói Xây lắp

06
Quý II năm 2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 17.343.778.128 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá