Đường Phan Văn Mười Hai- huyện Chợ Gạo

Đường Phan Văn Mười Hai- huyện Chợ Gạo

1
Từ tháng 5/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.779.070.467 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu