Gói Xây lắp 1: Xây lắp đường, HTTN và vỉa hè từ Km0+00 đến Km0+763

Gói Xây lắp 1: Xây lắp đường, HTTN và vỉa hè từ Km0+00 đến Km0+763

01
Quý II năm 2008
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 14.653.105.761 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá