Gói Xây lắp 2: Xây lắp đường, HTTN và vỉa hè từ Km0+763 đến Km1+540

Gói Xây lắp 2: Xây lắp đường, HTTN và vỉa hè từ Km0+763 đến Km1+540

02
Quý II năm 2008
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 14.865.430.646 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá