Sửa chữa mặt đường bị hư hỏng cục bộ đoạn Km 138+200 – Km 156+650 Quốc lộ 1A cũ, tỉnh Bắc Ninh

Sửa chữa mặt đường bị hư hỏng cục bộ đoạn Km 138+200 – Km 156+650 Quốc lộ 1A cũ, tỉnh Bắc Ninh

3
tháng 5/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 2996921000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá