Khảo sát, thiết kế và hỗ trợ đấu thầu (ký hiệu VNR-WB4-01)

Khảo sát, thiết kế và hỗ trợ đấu thầu (ký hiệu VNR-WB4-01)

1
Quí I-II/08
6 tháng TK + 2 tháng hỗ trợ ĐT
Giá gói thầu:
 • 3.743.937.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp