Thẩm tra Thiết kế (ký hiệu VNR-WB4-03)

Thẩm tra Thiết kế (ký hiệu VNR-WB4-03)

3
Quí II/08
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 192.773.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm