Rà phá bom mìn, vật nổ (VNR-WB-04)

Rà phá bom mìn, vật nổ (VNR-WB-04)

4
Quí III/08
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 288.882.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp