Di chuyển cáp quang dọc tuyến (ký hiệu VNR-WB4-05)

Di chuyển cáp quang dọc tuyến (ký hiệu VNR-WB4-05)

5
Quí IV/08
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 264.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp