Bảo hiểm công trình (ký hiệu VNR-WB4-06)

Bảo hiểm công trình (ký hiệu VNR-WB4-06)

6
Quí I/09
22 tháng
Giá gói thầu:
 • 547.145.500 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói