Mua măng xông, tủ cáp, hộp cáp cho 15 công trình mạng ngoại vi

Mua măng xông, tủ cáp, hộp cáp cho 15 công trình mạng ngoại vi

01
14h00 ngày 05 tháng 6 năm 2008
Tháng 6 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 608.315.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá