Trụ sở làm việc cơ quan khối dân huyện Yên Hưng

Trụ sở làm việc cơ quan khối dân huyện Yên Hưng

01
Trong quý II/2008
250 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.326.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá