Thiết bị

Thiết bị

01
Quý II/2008
80 ngày
Giá gói thầu:
 • 42.103.367.642 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu