San lấp và hàng rào

San lấp và hàng rào

01
Quý II – 2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.985.846.284 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá