Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải 800m3/ngày

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải 800m3/ngày

1
30 ngày
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.560.270.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Mua sắm trực tiếp
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu