Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 800m3/ngày

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 800m3/ngày

2
60 ngày
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.941.040.985 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu